Resultats 1 - 20 sur 20 pour catalan

Résultats de recherche

...
+

Abrégé de la doctrine chrétienne en catalan et…
françois en faveur du peuple. Composé & mis en ordre par ... Jean Hervieu Basan de Flamenville, évêque d'Elne. Pour être seul enseigné dans son diocèse. Augmenté des actes pour la Communion

Par Bazan de Flamanville, Jean-Hervé (1659-1721)

Publié en 1685-1697

...
+

Coplas en alabansa del gloriós S. Olaguer bisbe…
de Barcelona y arquebisbe de Tarragona. Se venera en sa propria capella en la seu Barcelaona. Mori lo any 1136 y son cos se conserva enter y flexible

Publié en 18

...
+

Goigs en alabança de Nostra Senyora dels dolors…
qu'ès venerada en la sua capella fundada en la iglesia de Force-Real, terme de Millas

Publié en 1787

...
+

Peregrinació del venturós pelegri, ab las Coblas…
de la mort, ara de nou corregidas

Publié en 17-1794

...
+

Menor catechisme historic, qui conté summariament…
la Historia sagrada y la Doctrina christiana ; compost en francès per lo abad Fleuri, autor de la Historia Ecclesiastica, y traduit en català per lo C. Joseph Imbert, rector de Ribes-Altas

Par Fleury, Claude (1640-1723)

Publié en 1798-1799

...
+

Novena en veneracio del glorios S. Antoni de…
Padua molt efficàs per alcançar per sa intercessió tota gracia y favor ... Ab lo offici menoret, y goigs en albança del mateix Sant. Lo tot disposat per lo molt reverend Raffel Crusat prébere y prior del lloch d'Espira de Confluent.

Par Crusat, Rafel (16..-17..?)

Publié en 1714

...
+

Coblas de la mort y Passió de Jesu-Christ Nostre…
Senyor

Publié en 1845

...
+

Llibre dels miracles de Ntra. Senyora del Roser, …
y del modo de dir lo rosari de aquella, compost per lo molt R.P. Fr. Geroni Taix. Ara novament anyadida la confirmacio y publicació de las indulgencias, jubileus y absolució per la hora de la mort, de la Sagrada Congregació y Santissim Pare Innocencio XI. als confrares de ella en lo any 1680...

Par Taix, Jeronimo

Publié en 1718

...
+

Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab Lo jorn…
del judici, y las oracions del Ar cangel sant Miquel, sant Roch, san Sebasià, y sant Antoni de Padua. Ara novament corregit.

Par Tarǧumān, 'Abd Allāh ibn 'Abd Allāh al-Mayūrqī al- (1352-1432)

Publié en 1714

...
+

Brev compendi de la doctrina christiana que per…
benefici de sos subdits, en estil facil, y clar ha ordenat lo illustrissim senyor Don Simeon de Guinda y Apestegui..., bisbe de Urgell, princep sobera de la Vall de Andorra, y del Consell de sa Magestat &c. Dit illustrissim senyor concedeix 40. dias de perdò a tots qui llegiran, ensenyaran, y apendràn y a tots los qui seràn ocasiò de llegir, ensenyar, y aprendre lo present Dialogo...

Par Guinda y Apeztegui, Simeon de (1659?-1737)

Publié en 1714-1737

...
+

Compendi de la doctrina christiana, compost y…
posat en orde per lo illustrim senyor Joan Hervieu Basan de Flamenville, bisbe de Elna, per ser sol ensenyat en su bisbat. Nova edicio. Revista y aumentada per orde del illustrim senyor Arnau-Fernando de La Porte, bisbe de Carcassono.

Par Bazan de Flamanville, Jean-Hervé (1659-1721)

Publié en 1815

...
+

La Historia del noble y esforsat cavaller Pierres…
de Provença y de la gentil Magalona, filla del rey de Napols, y de las fortunas y [trebàlls] que passàren en la [sua molt] enamorâda vida. [Traduhida] de llengua castellana en la nostra cathalána per lo discrét y honrát Honorát Comalàda

Par Anonyme

Publié en 17

...
+

Extrait du verbal de la traduction du tarif des…
droits de leude, péage et guidonage qui se perçoivent en la ville de Toulouse, fait en exécution des arrêts de la Cour des aides de Montpellier, des 16 novembre 1747 & 21 avril 1757.

Publié en 1761

...
+

Tractat de la Imitacio de Christo, y menyspreu…
del mon. Del venerable Thomas de Kempis, canónge regulár del Ordre de S. Agusti... traduhit en lléngua cathalàna de son originàl llati per lo reverént pere Bonaura prebere y beneficiat de la iglesia major de Sant Juan Baptista de... Perpinyà, del present bisbàt de Helna... y à la si trobarà l'anima fervorosa algunas oracions devotas.... Dediat al illustrissim y reverendissim senyor don Joan H. Basan de Flamenville bisbe de la sancta iglesia de Helna

Par Thomas a Kempis (1380?-1471)

Publié en 1698-1698

...
+

Recollecta de tots los privilegis, provisions,…
pragmatiques e ordinacions d[e] la fidelissima vila de Perpenya

Publié en 1510

...
+

Edites e cridas fetas y publicades per manament…
del... senyor Don Joan Antonio Pacheco, Ossorio, Toledo y de La Cueba, marques de Cerralbo, y de Sant Leonardo, gentilhom de la camara de la Magestat... y capita general en lo present principat de Cathalunya, y Comptats de Rossello, y Cerdanya... Ab licencia dels superiors

Par Anonyme

Publié en 1676

...
+

Novena del Sant Mysteri de Cervera. Treta…
principalment de la historia de la Sagrada Passio del V. P. Lluis de la Palma de la companyia de Jesus

Par Palma, Luis de la (1560-1641)

Publié en 1763

...
+

Novena del glorios patriarca sant Josep, molt…
eficàs per alcançar del Senor, ab sa intercesiò, favor y rem y en nostres necessitata, traduhida de castellâ en vulgar idioma català, per lo molt Reverent Rafel Crusat pre. y prior d'Espirà de Conflent. Novemant corregida y aumentada de unà Devotio ... del mateix sant...

Par Anonyme

Publié en 1778

...
+

Regla, estatuts, y exercicis de devocio; y…
juntament lo offici menór de nostre Senyora del Carme per los germans y germanes de son tercer ordre,instituhit en la vila de Illa en Rosselló. La qual regla pot servir per los germans... del tercer ordre instituhit en la vila de Perpinyà..

Par Anonyme

Publié en 1721

...
+

Novena de la Mare de Deu d'Esperança. O de la…
Expectacio. Ab una altra Novena ... dela Mare de Deu Compost per lo F. R. Melithon capuxi, lector de philosophia

Par Meliton, Le P. François (1680 - 1755)

Publié en 1713

NOUS CONTACTER
Tolosana Université de Toulouse