ספר יונה = Jonas cum commentariis R. David Kimhi, à…
Francisco Vatablo, hebraicarum literarum professore regio, summa cura & diligentia recognitis

028227697. Bible. A.T.. Jonas.

Kimhi, David (1160?-1235?)

Vatable, François (....-1546) – Éditeur scientifique

Estienne Robert (1503?-1559)

1540

Parisiis Ex officina Roberti Stephani , typographi regii, M. D. XL. Cum privilegio Regis ; 1540

Paris

France

14-[2 bl.] p. ; in-4

Comporte les commentaires de David ben Joseph Kimhi. Édité par François Vatable. Texte et pagination en hébreu. Titre et adresse en hébreu en tête et en latin ensuite. 2e éd. portant la même date. Daté en hébreu Shevat [5]300, i.e. 10 janvier-8 février 1540. Au titre latin, 1re ligne : « commenta //riis... », lignes suivantes au même alignement.
Marque de l'éditeur au titre, gravée sur bois
A-B4. Disposition hébraïque.

Vinograd, Paris, no. 16. Bibles Paris, n° 1361. Schwarzfuchs, Paris, no. 102. Moreau, B. Inventaire, V, 1590. Adams B 1222

Religion
Bible. A.T.. Jonas

Ex UT1, BU Arsenal, Resp Mn 2383/3 : Dans un revueil avec : "ספר יחזקאל Ezechiel", et "Jonas cum commentariis R. David Kimhi....", Parisiis, Ex officina Roberti Stephani, 1542? et " ספר חגי ... Aggaeus cum commentariis R. David Kimhi...", Parisiis, ex officina Roberti Stephani, 1539 Ex UT1, BU Arsenal, Resp Mn 2383/3 : Reliure veau, 16e siècle, décor à froid (fleurons central et d'angle, double encadrement de filets), dos à nerfs (placée dans un étui) Ex UT1, BU Arsenal, Resp Mn 2383/3 :Très nombreuses annotations en latin sur l'ensemble du recueil : sur les gardes, les pages de titres, les pages blanches, entre les lignes et dans les marges

Ex UT1, BU Arsenal, Resp Mn 2383/3 : Sur une des gardes supérieurs : ex-libris ms : " Petrus bouchet sacerdos Turo Chinonaeus nunc diaconus in ecclesia Sti Stephani de monte parisiensi 1604" ; sur la 1ère p. de titre : ex-libris ms "Antonius Taffin" , "cong. SS .... "(biffé et remplacé par "Cong. SS Mauri in gallia", "Monasterii alborum mant ins.."; "ex congregatione Sti Mauri 1621" ; cachet "Bibliothèque universitaire de Montauban" ; sur la contre-garde inférieure : cote manuscrite "Script. sac n° 1 ss 1 [ou I] A 13"

Monastère des Blancs-Manteaux (Paris)
Bibliothèque Faculté de théologie protestante (Montauban)
Pierre Bouchet (diacre de Saint-Etienne-du-Mont (Paris)
Antoine Taffin (15..-15..?)

Res Mn 5089/6

Document numérisé d'après l'exemplaire Resp Mn 2383/3, de la Bibliothèque universitaire de l'Arsenal (SCD Toulouse 1), consultable en ligne.

Corpus associés


NOUS CONTACTER
Tolosana Université de Toulouse